+48 506 530 313

Oferujemy dokumentacje instalacji elektrycznych dostosowaną do potrzeb klienta oraz wymogów prawnych w zakresie:

Projekt budowlany to dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. 

Projekt wykonawczy stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.

Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

Kosztorys budowlany stanowi wyliczoną w pieniądzu i według określonych zasad wartość obiektów lub robót budowlanych. W kosztorysie oblicza się wartość wszystkich nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie całej inwestycji, określonego obiektu lub danego rodzaju robót budowlanych.

Inwentaryzacja budowlana jest to odtworzenie istniejących instalacji - opracowanie aktualnych planów budowli na podstawie przeprowadzonych pomiarów  z natury oraz oględzin. 

Doradztwo techniczne są to konsultacje lub opiniowanie projektów, pozwalające uniknąć kosztownych błędów które mogą wyniknąć podczas realizacji inwestycji.  

 

 

ELER BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 ul. Grzybowa 53/2, 05-500 Józefosław

 +48 506 530 313

 biuro@elerstudio.pl